En helg i februari/mars har vi kårstämma med övernattning. Alla kårens medlemmar är välkomna att vara med, och förutom årsmöte har vi roliga aktiviteter tillsammans.

På årsmötet fattar vi tillsammans beslut om kårens verksamhet. Vi väljer till exempel styrelse och andra funktionärsposter, och röstar om de motioner och propositioner (förslag) som medlemmar har skickat in.

 

Kårstämma 2022

Styrelsen har nu fattat beslut om att ställa in övernattningen som planerades i samband till kårstämman. Kårstämman kommer att bli digital.
Stämman börjar 2021-02-12 10:00 på google meet: https://meet.google.com/ept-kxxt-jmx
Bifogat i detta mail finns handlingar till stämman; proposition och verksamhetsplan. Övriga handlingar kommer så fort vi är klara.
Hör av er om ni har några frågor!

Kallelse till kårstämma i Drottningstadens scoutkår

Alla medlemmar i Drottningstadens scoutkår kallas härmed till kårstämma den 12 februari kl 14.00. Stämmen kommer hållas på Gamlegård, såvida situationen med covid tillåter. Vi följer noga riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Scouterna och stämman kommer hållas digitalt om det inte går att ses fysiskt. Alla medlemmar i kåren har rätt att lämna in motioner till stämman. Motionen ska vara inkommen till styrelsen senast två veckor före stämman dvs 30/1 2022.

Separat information kommer inom kort om övernattningen vi planerar i anslutning med stämman.

Förslag på dagordning

 1. Mötet öppnas.

 2. Val av mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare.

 4. Justering av röstlängden.

 5. Val av två protokolljusterare.

 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår.

 8. Information om resultat för 2020

 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående verksamhetsår .

 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 11. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman.

 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för närmast följande verksamhetsår.

 13. Val av kårordförande, vice kårordförande och kassör.

 14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.

 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

 16. Val av släpförman och val av valberedning.

 17. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten inom scoutrörelsen för tiden intill nästa möte med kårstämman, samt av samma antal suppleanter för dessa.

 18. Övrigt

 19. Mötet avslutas